Lebiedziok Anna. Prawnik

Zakres Usług

§ udzielam porad prawnych
§ sporządzam pisma (pozwy, umowy, opinie itp.)
§ reprezentuję przed sądami, organami administracji publicznej, osobami trzecimiW szczególności zajmuję się następującymi sprawami:√ Z zakresu prawa cywilnego, w tym spadkowego oraz dotyczącego nieruchomości:
 • windykacja należności,
 • przygotowywanie umów,
 • dochodzenie odszkodowań od sprawców szkód i zakładów ubezpieczeń (szkody na osobie, na mieniu, szkody łowieckie),
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek,
 • analiza sytuacji prawnej nieruchomości, w tym przygotowywanie wniosków do Ksiąg Wieczystych,
 • sprawy o zasiedzenie i zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, służebność, eksmisje.
 • √ Z zakresu prawa rodzinnego:
 • rozwody, separacje, podział majątku,
 • alimenty, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i o ustalenie kontaktów,
 • ubezwłasnowolnienie.
 • √ Z zakresu prawa gospodarczego:
 • windykacja należności,
 • przygotowywanie projektów umów, regulaminów, statutów, uchwał;
 • rejestracja spółek i zmian w KRS,
 • sprawy z zakresu zamówień publicznych,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

 • √ Z zakresu prawa pracy
  i ubezpieczeń społecznych:
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji kadrowej,
 • spory sądowe pracodawców i pracowników,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, KRUS.
 • √ Z zakresu prawa administracyjnego i celnego:
 • odwołania w sprawach dotacji unijnych,
 • odwołania od decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD),
 • sprawy związane z prawem celnym,
 • sprawy związane z wywłaszczeniem nieruchomości,
 • przygotowywanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę.
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych.